Anki Rewards (1 reward)

or 95,780 Smiles points

or AED 861.95