Anki Rewards (1 reward)

or 95,220 Smiles points

or AED 856.95